Autovraky

Vyhlášky

Z. z. 315/1996

315/1996 Z.z §2 písm. f) Držiťeľom vozidla sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom.

Z. z. 409/2006

409/2006 §49 ods. 4 ) Vozidlom na účely tohto zákona je motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1 ako aj trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2.

409/2006 Z.z §49 ods.5 ) Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené , alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitých predpisov.

409/2006 Z.z §51 ods. 1) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber podľa §52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.

409/2006 Z.z §51 ods. 2) Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

409/2006 Z.z §51 ods. 3) Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny

b) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

Autorizácia:

Spoločnosti DE-S-PE s.r.o. Prievidza získala ako prvá na Slovensku autorizáciu podľa §8 ods. 3 písm. c) zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druh autorizovanej činnosti: III. 1.Spracovanie starých vozidiel. III. 2.Zber starých vozidiel . Číslo autorizácie 88/A/03-6.2 Autorizácia bola udelená Ministerstvom Životného prostredia a v súčastnosťi má platnosť do 24.8.2013

Nepojazdné vozidlá

  • Vozidlu, ktoré chce majiteľ odovzdať na spracovanie a nechce alebo nemôže z rôznych dôvodov priviesť po vlastnej osi zabezpečíme odvoz našim odťahovým vozidlom na základe jeho objednávky.

Podmienky pre vystavenie potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie

  1. Vozidlo musí byť komplentné (karoséria, prevodovka, motor, nápravy, kolesá), aby spĺňalo definíciu podľa zákona 315/2001 o prevádzke na pozemných komunikáciách.
  2. Potrebné dokady: Veľký technický preukaz, občiansky preukaz (Preukazy sú potrebné pre evidenciu, po prevzatí vám budú vrátené).
  3. V prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ je potrebné overené splnomocnenie, na manipuláciu s vozidlom. Ak je vozidlo písané na firmu je potrebná prítomnosť štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomenenie.

Postup pri odhlasovaní vozidla z evidencie

  1. Odovzdať vozidlo na spracovanie, kde mu bude vystavené potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie.
  2. Na dopravnom inšpektoráte požiadať o odhlásenie. (potrebujete veľký a malý technický preukaz, potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, biela karta z povinného zmluvného poistenia)
  3. Na poisťovni požiadať a zrušenie poistnej zmluvy.
Z

Postup